fbpx
Üles

Programm

Vasakpoolsete programm

Valminud on Vasakpoolsete programmi kavand, mis esitatakse erakonna liikmetele kinnitamiseks järgmisel erakonna liikmete üldkoosolekul.

Lisainfo:

Jane Priimägi
Vasakpoolsete poliitikajuht
poliitika@vasakpoolsed.ee

Robert Kiisler
Vasakpoolsete strateegiajuht
poliitika@vasakpoolsed.ee

 


 

PROGRAMM

1. ELUASEMEPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Nullkodutus, majutus inimõigusena, väärikad sotsiaalkorterid, mõistlikud üürihinnad ja kvaliteetne elukeskkond.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

1.1. Tagame kodu igale inimesele, mitmekordistades riiklike üürikorterite arvu ja fikseerides nende üürihinnad vastavalt inimese või leibkonna võimetele; töösuhte lõpetamise või sissetuleku kaotuse korral peatame üürimaksed uue sissetulekuallika leidmiseni;

1.2. kehtestame kortermajade ehitusele nõude eraldada 20% rajatavatest korteritest fikseeritud üürihinnaga sotsiaalkorteriteks;

1.3. kehtestame üürihinnatõusu ülempiiriks 5% aastas;

1.4. langetame eluasemehindu, seades alampiiri uute elamurajoonide asustustihedusele ja suurendades elamistihedust olemasolevates elamupiirkondades.

1.5. piirame üksikelamupiirkondade rajamist ja laiendamist, reguleerides eramajade asustustihedust;

1.6. kehtestame piirarvu ühele isikule või ettevõttele kuuluvatele üürikorteritele;

1.7. teeme lõpu eluasemeturuga spekuleerimisele ja üürihindade kunstlikule tõstmisele, reguleerides majutusteenuste tegevust;

1.8. maksustame tühjalt seisvad elamispinnad; muudame kõik üle aasta tühjalt seisnud elamispinnad fikseeritud üürihinnaga sotsiaalkorteriteks;

1.9. tagame sotsiaalkorterites eraturu pakutavaga võrreldava või parema elamiskeskkonna ning lähtume kaasava disaini ja ligipääsetavuse põhimõtetest;

1.10. laiendame üürnike õigusi ja tugevdame nende õiguste eest seisvaid organisatsioone.

 

2. ENERGEETIKA- ja MAJANDUSPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Taskukohased elektri- ja küttehinnad, energiajulgeolek, kliimaneutraalsus, tasuvad töökohad ja õiglane üleminek.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

2.1. Tagame taskukohase elektri ja energiajulgeoleku, rajades riikliku tuumaenergiataristu, asukoha valimisel arvestame kohaliku kogukonna soovidega;

2.2. garanteerime igale leibkonnale eluks hädavajaliku elektrimahu tasuta;

2.3. saavutame 2030. aastaks Eestis kliimaneutraalsuse ning läheme täielikult üle taastuv- ja tuumaenergiale;

2.4. lõpetame põlevkivi kasutamise elektritootmiseks; säilitame põlevkivi vaid varuvariandina võimalikeks tulevikukriisideks;

2.5. tagame põlevkivisektorist lahkunud töötajatele tasustatud ümberõppe ja riikliku töögarantii;

2.6. kaotame taastuvenergiatasu; kehtestame tuulikute lähedal elavatele inimestele talumistasu;

2.7. kiirendame meretuuleparkide rajamist, lühendades menetlusprotsessi poole võrra;

2.8. teeme lõpu vajalikke teenuseid osutavate riigifirmade erastamisele ja taasriigistame kõik strateegilise tähtsusega majandussektorid;

2.9. võtame sihiks majanduse üleviimise tasaarengu mudelile;

2.10. Toetame korteriühistuid päikesepaneelide paigaldamisel ja hoonete energiatõhusaks renoveerimisel.

3. HARIDUSPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Kvaliteetne ja tasuta haridus, võrdsed õppimisvõimalused, korras koolimajad, õpetajate ja õppejõudude õiglane tasustamine ning turvaline ja salliv õpikeskkond.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

3.1. Tõstame õpetajate miinimumpalga 150%le Eesti mediaanpalgast; seome lasteaiatöötajate, huviharidustöötajate ja ülikooli õppejõudude palgad õpetajate palgakasvuga;

3.2. vähendame õpetajate töökoormust ja kaasame haridustegevusse üliõpilased, luues neile tasustatud abiõpetajakohti põhihariduskoolides;

3.3. tagame igale lapsele lasteaiast gümnaasiumi lõpuni ühe tasuta huviringi; tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoha;

3.4. teeme lõpu õpetajate ületöötamisele, seades koostöös ametiühingutega piiri õpetajate töökoormusele;

3.5. pöörame ümber maakoolide sulgemise ning tagame kvaliteetse ja kättesaadava gümnaasiumihariduse kõikjal Eestis;

3.6. tõstame haridus- ja teadusrahastuse 3%ni SKPst;

3.7. piirame erakoolide riiklikku toetust ja suuname vabanenud raha avalike koolide parendamiseks; väldime eliitkoolide teket, reguleerides koolide vastuvõtukorda;

3.8. tasustame kõik tudengitele suunatud praktikakohad ja tõstame doktoranditoetuse Eesti mediaanpalgaga võrdsele tasemele;

3.9. teeme menstruaalvahendid tasuta kättesaadavaks kõigis Eesti koolides;

3.10. teeme seksuaalharidusega algust juba lasteaias, et tagada varasest east teadmised enda ja teiste kehalisest autonoomiast, piiridest, õigustest ning nõusolekust; tagame seksuaalharidust andva õpetaja pädevuse soolise identiteedi ja seksuaalse sättumuse teemadel ning turvalise keskkonna LGBT+ õpilastele.

4. KESKKONNA- ja KLIIMAPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Kliimamuutustega kohanemine, keskkonnamõju vähendamine, elurikkuse säilitamine, metsa jätkusuutlik majandamine ja kogukondade huvidest lähtumine.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

4.1. Loome parimal saadaloleval teadusel põhineva kliimaseaduse, mis sätestab kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja kliimamuutustega kohanemise eesmärgid;

4.2. vähendame toiduraiskamist, keelustades poodides riknemata toiduainete äraviskamise; mitmekordistame toidujagamiskappide arvu;

4.3. keelustame toodete sisseehitatud või planeeritud aegumise ja loome üleriigilise toodete parandamise indeksi;

4.4. soodustame toiduainete müügil mitmekordsete pakendite taaskasutamist ja pakendivabade poodide loomist; soodustame klaastaara kasutust;

4.5. töötame koostöös ametiühingute ja keskkonnakaitseorganisatsioonidega välja riigimetsa majandamise kava ning vähendame raiemahte ökoloogiliselt jätkusuutliku tasemeni;

4.6.  viime põllumajandussektori riigi toel üle taastava põllumajanduse mudelile; mitmekesistame põllukultuure ja laiendame looduslike väetiste kasutamist ning süsiniku sidumist soosivat maaharimist;

4.7. piirame suure keskkonnamõjuga luksuskaupade ja -teenuste reklaami avalikus ruumis ja internetis;

4.8. võtame koostöös keskkonnaekspertide ja kohalike kogukondadega kaitse alla kolmandiku Eesti territooriumist;

4.9. tihendame linnaruumi ja vähendame isikliku transpordi kasutamise vajadust.

4.10. võtame ruumiplaneerimisel sihiks elurikkuse, ökosüsteemide elujõulisuse ja kohaliku looduse säilitamise või taastamise.

5. KULTUURIPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Kultuurisektori elujõulisus, kultuuripärandi säilimine, loovisikute toimetulek ja kõigi ligipääs kultuurile.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

5.1. Suurendame kirjaniku- ja kunstnikupalga saajate hulka ning laiendame riikliku loomepalga süsteemi ka filmirežissööridele ja heliloojatele.

5.2. kahekordistame muinsuskaitseameti eelarve ning tagame rahastuse halvas korras või lagunemisohtlike kultuuri- ja arhitektuurimälestiste kiirendatud korras taastamiseks; maksame toetust miljööväärtuslike ja muinsuskaitsealuste hoonete energiatõhusaks renoveerimiseks;

5.3. tagame vajaliku rahastuse kultuurisektori püsimiseks ning hoiame ära väiksemate teatrite ja teiste kultuuriasutuste sulgemise; tagame kõigile loovisikutele ravikindlustuse, väärika tasu ning riigi toe;

5.4. tagame Eesti filmikunsti elujõulisuse ja kahekordistame selle rahastuse;

5.5. piirame riiklikku toetust uute pühakodade ehitamiseks ja suuname vabanenud raha ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslike pühakodade säilitamiseks;

5.6. kaotame muuseumide ja galeriide külastustasu eakatele, puuetega inimestele ning kuni gümnaasiumiealistele noortele;

5.7. hüvitame vähekindlustatud peredele kultuuriasutuste külastustasud;

5.8. tagame kultuuritöötajatele vähemalt Eesti mediaanpalga ning kaotame koostöös omavalitsuste ja ametiühingutega riigi ja omavalitsuste kultuuritöötajate palgavahe;

5.9. muudame erivajadustega inimestega arvestamise kultuurisektoris enesestmõistetavaks ja tagame kultuuri kättesaadavuse nii füüsiliselt kui digitaalselt;

5.10. tagame vabakutselistele loovisikutele väärika toimetuleku ja püsiva töösuhtega võrreldavad sotsiaalgarantiid.

6. LÕIMUMISPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Lõimumine, riiklik ühtekuuluvus, kogukondadevaheline dialoog, rahvusvähemuste austamine ja lõhedeta ühiskond.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

6.1. Võimaldame kodakondsuse taotlemist igale vähemalt kakskümmend aastat Eestis elanud inimesele leevendatud keelenõude alusel;

6.2. tagame tasuta eesti keele tunnid igale soovijale;

6.3. võtame sihiks koosõppiva kooli mudeli, kus õpivad koos erineva keele ja kultuuritaustaga lapsed; tõstame keelekümblusklasside osakaalu;

6.4. tagame eestikeelsele õppele üleminekuks realistliku ajaraami ja piisava rahastuse; täidame kõik eesti keele omandamiseks vajalikud eeldused ning pakume gümnaasiumiõpilastele tasuta individuaalset abi;

6.5. võimaldame muu kodukeelega lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimist;

6.6. toetame rahvusvähemuste organisatsioonide ja rahvuskultuuriseltside tegevust omakultuuri hoidmiseks;

6.7. toetame Eesti kultuuri tutvustamist Eestis elavatele vähemusrahvastele ja vähemusrahvuste kultuuri tutvustamist eestlastele;

6.8. Loome lõimumisministri ametikoha;

6.9. tagame ühise kultuuriruumi loomise eesmärgil Eesti kultuurimaterjalide kättesaadavuse vene, ukraina ja inglise keeles;

6.10. pakume kõigile sisserändajatele Eesti riigikorda ja kultuuri tutvustavat kodanikuhariduse programmi.

7. MAAELU- ja REGIONAALPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Avalike teenuste kättesaadavus, regionaalse ebavõrdsuse vähendamine, omavalitsuste tugevdamine, ääremaastumise peatamine ja tasuvate töökohtade loomine maapiirkondadesse.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

7.1. piirame valglinnastumist, seades uusarendustele nõuded ühistranspordi- ja kergliiklustaristu väljaarendamiseks;

7.2. tagame kodu lähedal hariduse, tervishoiu ning muude eluks vajalike teenuste kättesaadavuse; maksame maapiirkondadesse tööle asuvatele haridus- ja tervishoiutöötajatele kõrgemat töötasu;

7.3. suuname eurotoetused eeskätt vähem jõukamatesse omavalitsustesse ja väljapoole suurlinnu, vähendamaks regionaalset ebavõrdsust;

7.4. tagame ülikiire ja tasuta internetiteenuse kõikjal Eestis;

7.5. toetame maapiirkondadesse uute sotsiaalkorterite ehitamist ning olemasolevate elamispindade renoveerimist väiksema omaosaluse ja suurema riikliku toetusega;

7.6. viime sisse automaksu erisused ja langetame maksumäära maapiirkondade elanikele;

7.7. suurendame omavalitsuste tulubaasi, tugevdades avalike teenuste kohalikku kättesaadavust ja kvaliteeti;

7.8. muudame omavalitsuste abiga kortermajad ja avalikud hooned piiratud liikumisvõimega inimestele ligipääsetavaks kõikjal Eestis;

7.9. täiendame jäätmeseadust ja tagame kvaliteetse jäätmeveoteenuse kõikjal Eestis;

7.10. toetame riigipalgaliste töökohtade loomist väljapoole suurlinnu.

8. PRIVAATSUS- ja JUSTIITSPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse, teaduspõhine uimastipoliitika, rehabilitatsioon ning õiglane seadusandlus.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

8.1. Keelustame isiklike andmete nõusolekuta kogumise ja näotuvastustehnoloogia; reguleerime andmekogumist ja sihitud reklaami;

8.2. viime läbi ulatusliku vanglasüsteemi reformi; võtame kuriteos süüdi mõistetud inimeste karistamise asemel sihiks nende ühiskonda rehabiliteerimise;

8.3. tagame kinnipidamisasutustes väärika elukeskkonna, vaimse tervise abi ja karjäärinõustamisteenuse;

8.4. läheneme uimastite kuritarvitamisega võitlemisele teaduspõhiselt ja dekriminaliseerime kõik narkootikumid isiklikuks kasutamiseks; pakume tasuta sõltuvusravi, tagame anonüümse narkootikumide puhtusekontrolli, süstlavahetuspunktid ning vajadusel ka turvalise ja sanitaarse keskkonna narkootikumide tarvitamiseks;

8.5. legaliseerime ja maksustame kanepi rekreatsioonilise tarvitamise ning vabaneme kanepi müügist mustal turul;

8.6. tagame pensioni ja muud sotsiaalgarantiid arstliku kontrolli läbinud ning sissetulekult makse maksvatele seksitöötajatele;

8.7. parandame tasuta õigusabi kättesaadavust ja tagame, et kõik inimesed, vaatamata nende rahalistele võimetele, on seaduse ees võrdsed;

8.8. muudame kõigi rahaliste trahvide suurused sissetulekust sõltuvaks;

8.9. kehtestame võimuvolituste ületamise vältimiseks ning tõendusmaterjalide salvestamiseks politsei- ja piirivalveametnikele kehakaamera kandmise kohustuse;

8.10. täiendame äriregistri andmebaasi ning muudame avalikuks kõik äriseosed ja äridega seotud isikud.

9. RAHANDUS- ja MAKSUPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Toimetulek, õiglane ja tasakaalustav maksusüsteem, ebavõrdsuse vähendamine, vara ümberjagamine ning tuluallikate lisamine.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

9.1. Vähendame madalapalgaliste maksukoormust, kaotades maksuküüru ja kehtestades õiglase astmelise maksusüsteemi; kehtestame astmelise ettevõtte tulumaksu;

9.2. kehtestame lisakodude maksu, mis võtab arvesse hoone väärtust, omatud kodude arvu ja omaniku sissetulekut;

9.3. vähendame varalist ebavõrdsust, kehtestades pärandimaksu, luksuskaupade maksu ja kõige jõukamale osale ühiskonnast astmelise varamaksu;

9.4. maksustame dividende, üüritulu ja muid passiivseid sissetulekuallikaid töötasust kõrgema määra järgi;

9.5. kehtestame finantsteenuste maksu;

9.6. langetame tööjõumakse piiratud töövõimega inimestele, pensionäridele, õppivatele noortele ja omastehooldajatele;

9.7. kaotame soolise palgalõhe ja muudame tööturu läbipaistvamaks, avalikustades töökohtade sissetulekud;

9.8. maksustame riigis tegutsevate suurettevõtete Eestis teenitud tulu ja piirame kapitali väljaviimist Eesti majandusest;

9.9. kehtestame vajadusel hinnalae olulisematele toidutarvetele; vabastame ravimid ja menstruaalvahendid käibemaksust;

9.10. võtame riigieelarve koostamisel SKP kasvu ja eelarvetasakaalu asemel sihiks inimeste elukvaliteedi tõstmise.

10. SOTSIAALNE ÕIGLUS

MEIE EESMÄRGID

Inimõiguste kaitse, solidaarsus, võrdne kohtlemine, salliv ühiskond ja diskrimineerimise vähendamine.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

10.1. Tagame vajadusel sookvootidega naiste suurema esindatuse riigikogus, kohalike omavalitsuste volikogudes ning valitsusasutuste ja ettevõtete juhtkondades;

10.2. seadustame mitteärilistel eesmärkidel asendusemadusteenuse tingimusega, et asendusemale kompenseeritakse vaid rasedusega kaasnevad kulud ja raseduse tagajärjel saamata jääv sissetulek;

10.3. muudame perehüvitised õiglaseks ja kahekordistame üksikvanema toetuse; tõstame lapsetoetust ning indekseerime selle vastavalt inflatsioonimäärale;

10.4. tagame transsoolistele inimestele tasuta vajaliku abi ning võimaldame neile turvalise ja inimliku soolise ülemineku;

10.5. lihtsustame juriidilise soo muutmise protsessi ja kaotame arstitõendi nõude; lisame dokumentidele mittebinaarse soomarkeri valiku;

10.6. muudame võrdse kohtlemise seadust ja tagame, et puuetega inimesed oleksid diskrimineerimise eest kaitstud kõigis ühiskonna valdkondades;

10.7. laiendame soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku pädevust puuetega inimeste huvide esindamisel;

10.8. laiendame streigiõigust ja seadustame poliitilised streigid; tagame streigiõiguse kõigile töötajatele;

10.9. kvalifitseerime karistusseadustikus kuriteona kõik nõusolekuta seksuaalaktid;

10.10. seadustame koostöös eetikute, inimõigusekspertide ja puuetega inimeste huve esindavate organisatsioonidega assisteeritud enesetapu.

11. TRANSPORDI- ja TARISTUPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Autostumise vähendamine, liiklusturvalisus, keskkonnasõbralik ja kvaliteetne ühistransport, hea avalik ruum ning hästi ühendatud Eesti.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

11.1. Eemaldame omavalitsuste abiga avalikust ruumist inimvaenuliku ja kodututevastase arhitektuuri ning keelustame selle paigaldamise;

11.2. kehtestame üleriigilise tasuta ühistranspordi; tagame kiire, kvaliteetse ja keskkonnasõbraliku ühistranspordiühenduse kõikjal Eestis;

11.3. loome Tartu näitel üleriigilise rattaringlussüsteemi; tagame tasuta rattasõiduõiguse õpilastele, tudengitele ja eakatele;

11.4. edendame raudteetransporti, täiendades raudteevõrku ja tihendades sõiduplaane; taastame Haapsalu ja Pärnu raudteeühendused; soetame täiendavaid reisironge ning suurendame rongiga reisijate kandemahtu; viime raudteede põhiliinidel läbi trassiõgvendused ja tõstame reisirongide kiirust;

11.5. viime ühistransporditaristu üle taastuvatele energiaallikatele; laiendame biogaasi, vesiniku ja teiste keskkonnasõbralike kütuste kasutusele võtmist ning rongiliinide elektrifitseerimist;

11.6. võtame sihiks null liiklussurma aastaks 2030; muudame põhimaanteed 2+1 rajalisteks möödasõidualadega ja barjääridega eraldatud sõidusuundadega teedeks; langetame asulavälise piirkiiruse 80 km/h;

11.7. muudame koostöös muinsuskaitseametiga Eesti ajaloolised vanalinnad autovabadeks; laiendame autovabade tsoonide loomist ja langetame linnasisese piirkiiruse 30 km/h;

11.8. tagame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavuse kõikjal Eestis;

11.9. kasvatame oluliselt kergliiklusteede võrgustikku; tagame rattateede nähtavuse, ohutuse ja füüsilise eraldatuse autoteedest;

11.10. riigistame sõidujagamisplatvormid ja liidame need riiklikuks sõidujagamisteenuseks.

12. TERVISHOIUPOLIITIKA ja AVALIKUD TEENUSED

MEIE EESMÄRGID

Hooliv riik, kvaliteetne ja tasuta tervishoid, ravijärjekordade kaotamine, tervishoiuteenuste dekommodifitseerimine ning väärikalt tasustatud tervishoiu- ja hooldustöötajad.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

12.1. Anname ravikindlustuse kõigile alalistele elanikele; suurendame tervishoiu rahastust riigieelarves 10%ni SKPst ning kaotame visiidi- ja vastuvõtutasud ka eriarstiteenustele;

12.2. tagame tervishoiule täiendava rahastuse, laiendades ravikindlustusmaksu ettevõtjatele ja passiivse tulu saajatele;

12.3. lühendame ravijärjekordi ja tagame kiire ligipääsu kvaliteetsele arstiabile kõikjal Eestis;

12.4. tagame tasuta riikliku hambaraviteenuse kõigile;

12.5. tagame tasuta ja kvaliteetse vaimse tervise abi kõigile vajajatele; kaotame alaealistele psühholoogi või psühhiaatri külastamiseks vajaliku vanema loa nõude;

12.6. tagame hormoonravi ja teiste soolise üleminekuga seotud tervishoiuteenuste riikliku rahastuse;

12.7. tõstame puuetega inimeste toetusi ja vähendame nende taotlemisega kaasnevat bürokraatiat;

12.8. hüvitame haiguspäevad täies mahus alates esimesest haiguspäevast;

12.9. kolmekordistame pensionäride puudetoetuse ning tagame pensioni eest hooldekodukoha, kehtestame hinnalae hooldekodu kohatasule ja riikliku järelevalve hooldeasutuse teenusekvaliteedile;

12.10. seame koostöös ametiühingutega piiri hooldustöötajate töökoormusele ning tagame neile väärika alampalga ja sotsiaalgarantiid.

13. TÖÖPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Väärikus, võrdselt kõrged ja ühtlaselt kasvavad palgad, tööaja lühendamine, töötajate kaasarääkimine tööelu kujundamisel ning töötajate õiguste kaitse ja laiendamine.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

13.1. Indekseerime alampalga ja pensioni vastavalt inflatsioonimäärale;

13.2. kehtestame neljapäevase, 28-tunnise töönädala ilma palgakaota;

13.3. tagame iga nädalavahetusele langeva riigipüha eest ühe lisapuhkepäeva; tõstame tasustatud puhkepäevade arvu aastas viieteistkümnele;

13.4. kehtestame riigipühadel töötatud tundide eest kolmekordse töötasu ja nädalavahetustel töötatud tundide eest 1,5-kordse töötasu;

13.5. seome avalike teenistujate palgad alampalgatasemega;

13.6. langetame pensioniea 60. eluaastale ja hoidume selle tõstmisest keskmise eluea kasvades;

13.7. tagame tööst lahtiühendamise õiguse igale töötajale;

13.8. nõuame enam kui 50 töötajaga ettevõtetelt, et vähemalt poole ettevõtte juhatuse koosseisust moodustavad töötajate valitud esindajad;

13.9. laiendame töökohademokraatiat ning töötajate kaasamist tööelu ja -poliitika kujundamisse;

13.10. reguleerime mitteklassikalised töösuhted ning anname töötajastaatuse platvormitöötajatele, tagame neile pensioni ja muud sotsiaalgarantiid; laiendame kollektiivsed õigused kõigile töötajatele olenemata töö tegemise vormist.

14. VALIMISKORD ja ERAKONDADE RAHASTUS

MEIE EESMÄRGID

Nullkorruptsioon, läbipaistev ja demokraatlik valimissüsteem, aktiivne valijaskond, elanikkonna täpsem esindatus riigikogus ning kapitali rolli piiramine.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

14.1. Läheme üle üksiku ülekantava hääle (STV) meetodit kasutavale valimissüsteemile ja anname võimaluse reastada kandidaadid vastavalt eelistusele; säilitame võimaluse anda hääl vaid ühele kandidaadile;

14.2. kehtestame üldise valimiskohustuse; tagame valimissedelil hääle andmata jätmise võimaluse;

14.3. seame poliitiliste annetuste piirmäära ühe alampalga suurusele summale kuus; seame piirmäärad erakondade kampaaniakulude mahtudele;

14.4. muudame erakondade riigieelarvelise toetuse jaotuskorra õiglasemaks; seome toetuse suuruse valimistel saadud kohtade arvuga, vähendades ühe saadikukoha eest saadud toetust iga lisanduva saadikukohaga;

14.5. tagame riikliku toetuse ka erakondade noortekogudele; seome toetuse suuruse emaerakonnale eraldatud toetuse suurusega;

14.6. langetame erakonna loomiseks vajalike liikmete arvu 200 inimesele;

14.7. seadustame erakondadevahelised valimisliidud tingimusega, et valimisliidu moodustavad erakonnad said viimastel valimistel vähem kui 20% kõigist riigikogu kohtadest;

14.8. kaotame valimiskautsjoni ja tagame, et igal inimesel, vaatamata tema rahalistele võimetele, on õigus valimistel osaleda;

14.9. langetame valimisea 16. eluaastale ja kandideerimisea 18. eluaastale;

14.10. loome valimissüsteemi läbipaistvuse suurendamiseks riikliku lobiregistri; eemaldame lobiorganisatsioonide loetelust ametiühingud.

15. VÄLIS- ja JULGEOLEKUPOLIITIKA

MEIE EESMÄRGID

Väärtuspõhine välispoliitika, rahu ja liitlassuhete hoidmine, elanikkonna turvalisus ning laiapindne riigikaitse.

MEIE ETTEPANEKUD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

15.1. Toetame Venemaa agressiooni ohvriks langenud riike ning teeme nendega koostööd demokraatliku ja vaba ühiskonna toetuseks;

15.2. tagame ajateenistuskohustuslastele valiku ajateenistuse ning samapikkuse tasustatud ja vabalt valitud tsiviilteenistuse vahel;

15.2. seadustame topeltkodakondsuse Eestile sõbralike riikide kodanikele;

15.3. toetame põlisrahvaste enesemääratlusõigust ja seadusloomesse kaasamist ning tugevdame põlisrahvaste õiguste eest seisvaid organisatsioone;

15.4. toetame iseseisva ja demokraatliku Palestiina riigi loomist;

15.5. kehtestame kortermajade ja avalike hoonete ehitusele varjendi rajamise kohustuse;

15.6. toetame korteriühistuid ja kohalikke omavalitsusi olemasolevatesse hoonetesse varjendite rajamisel;

15.7. keelustame Eesti kaitsetööstuse toodangu müügi inimõigusi rikkuvatele riikidele;

15.8. tagame kaitseväes naiste osalust soodustavad tingimused ja naiste füsioloogiale kohandatud varustuse;

15.9. toetame rahvusvahelisi algatusi, mis tegelevad globaalse lõuna arengu ning kolonialismi ja vabakaubandusega kaasnenud ekspluatatsiooni piiramise ning hüvitamisega;

15.10. toetame globaalse lõuna suuremat kaasamist rahvusvaheliste organisatsioonide juhtimisse ja globaalsete probleemide lahendamisse.