fbpx
Üles

Programm

Vasakpoolsed 2.1 – programm

Vasakpoolsete viieks tähtsaimaks sihiks on:

  • demokraatlik Eesti,

kus valimissüsteem peegeldab rahva tahet, riigivalitsemine on kaitstud rahalise mõjutamise ja korruptsiooni eest ning demokraatia põhimõtted kehtivad mitte ainult poliitika, vaid ka majandus- ja tööelu kujundamisel;

  • võrdne Eesti,

kus igal inimesel, sõltumata  soost, rahvusest, seksuaalsest sättumusest, füüsilisest või vaimsest puudest, poliitilistest või usulistest tõekspidamistest, on võõrandamatu õigus inimväärsele elule, võrdsele kohtlemisele ja diskrimineerimise vastasele kaitsele;

  • solidaarne Eesti,

kus igale inimesele peab olema tagatud väärikas eluase, täisväärtuslik haridus, tasuv töö ja pension, kvaliteetne tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, ning seda vajadusel riigi või kohaliku omavalitsuse abiga;

  • õiglane Eesti,

kus ebavõrdsus on seljatatud, igale töötajale on tagatud väärikat elu võimaldav sissetulek, kehtib astmeline ja ümberjagamist soodustav maksusüsteem ning elulise tähtsusega majandussektorid kuuluvad avalikku omandisse;

  • hoitud Eesti,

kus riik tagab Eesti elanikkonna, keskkonna ja territooriumi kaitse ja kestmise ning peab esmatähtsaks Eesti kuulumist rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja demokraatlike riikide kogukonda.

Eelmainitud sihid moodustavad erakonna esialgse programmi, mille eesmärk on ehitada ökoloogiliselt jätkusuutlik, töötajaid väärtustav, abivajajaid aitav ja iga inimese heaolu tähtsutav Eesti.

Kui soovid osaleda Vasakpoolsete täismahus programmi koostamises, siis anna endast teada:

Jane Priimägi
Vasakpoolsete poliitikajuht
poliitika@vasakpoolsed.ee

Robert Kiisler
Vasakpoolsete strateegiajuht
poliitika@vasakpoolsed.ee