fbpx
Üles

Vasakpoolsete uudiskiri nr 1/28.09.2023

Uus erakonna juhatuse asendusliige

Alates augustist 2023 on Harju Maakohtu poolt määratud Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse asendusliikmeks vandeadvokaat Keijo Lindeberg. Juhatuse asendusliige ei ole erakonna poliitiline juht, vaid juhatuse asendusliikme ülesandeks on tagada organisatsiooni toimimine, et erakonna liikmed saaksid realiseerida enda poliitilist tegevust. Kohtu poolt määratud juhatuse asendusliige ei ole ka erakonna liige.

Lisainfo: https://www.vasakpoolsed.ee/uudised/juhatuse-asendusliige/

Ülevaade erakonna olukorrast

Pärast varasema erakonna juhatuse asendusliikme vabastamist on selgunud, et erakonna kui organisatsiooni olukord oli äärmiselt halb. Mõned faktid:

  • Erakonnal puudus veebileht, kuigi erakonnaseaduse kohaselt on see kohustuslik.
  • Erakonnal puudus e-postiaadress, kuna iga juhatuse liige on teinud endale uue e-postiaadressi ja keeldunud selle paroole uuele juhatusele edasi andmast.
  • Erakond polnud esindatud sotsiaalmeedias (erakonnale viitavate sotsiaalmeedia kontode paroole uuele juhatusele üle ei antud).
  • Erakonnal puudus nõuetekohane raamatupidamine, mh ei andud eelmine juhatuse asendusliige uuele juhatusele üle ühtegi (!) raamatupidamisdokumenti (arved, lepingud jms).
  • Erakonna kontolt on tehtud suures summas ülekandeid ning võetud välja sularaha, mille kohta puuduvad uuel juhatusel igasugused dokumendid, et tegemist oleks olnud erakonna kulude tasumisega.
  • Erakonna eelmine juhatuse asendusliige on jätnud tähtaegselt esitamata Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile dokumendid, mistõttu tehti erakonnale sunniraha hoiatus summas 500 eurot. Hiljem need dokumendid siiski eelmise juhatuse asendusliikme poolt esitati.
  • Erakond ei ole meedias silmapaistev ja ei osale poliitilises diskussioonis.
  • Erakonna juhatusel puudub ülevaade liikmete kontaktandmetest, liikmete kohta on teada vaid nimi ja isikukood.
  • On alust arvata, et erakonna liikmeks on võetud vastu inimesed, kes pole selleks soovi avaldanud. Erakonna juhatusel puuduvad varasema juhatuse otsused liikmete vastuvõtmise kohta, samuti otsuse aluseks olnud dokumendid – liitumisavaldused.

Tänase juhatuse eesmärgiks on erakonna tegevus kaasajastada ning muuta erakond Eesti poliitilises diskussioonis aktiivselt osalevaks poliitiliseks jõuks. Erakonnale on loodud veebileht, sotsiaalmeedia kontod, veebilehele on lisatud uute liikmete jaoks liitumisavaldused ning juhatus valmistab ette erakonna kaasajastamist, mille märksõnaks on Vasakpoolsed 2.0. Erakonnal on raamatupidaja, kes tegeleb erakonnale nõuetekohase raamatupidamise loomisega, et erakond suudaks mh täita edaspidi enda kohustused Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ees tähtaegselt.

Samuti on plaanis võtta tööle osalise koormusega kommunikatsioonispetsialist, kelle ülesandeks on koos aktiivsete liikmetega tagada, et erakond on meedias silmapaistev ja poliitilises diskussioonis osalev vasakpoolne poliitiline jõud. Lisainfo: https://www.vasakpoolsed.ee/uudised/kandideeri-vasakpoolsete-kommunikatsioonispetsialistiks/

Juhatus tegeleb ka erakonna tegevuste avatuse suurendamisega läbi liikmete keskkonna loomise erakonna veebilehele, kus saab mh teha nähtavaks erakonna juhatuse otsused ning muud dokumendid, mis ei peaks olema kõigile avalikud, kuid millega liikmetel on siiski õigus tutvuda.

Juhatus proovis saada erakonna endiselt juhatuse asendusliikmelt kätte erakonna raamatupidamisdokumendid ja esitas selleks eelmisele juhatuse asendusliikmele kokku viis päringut. Kolmele päringule eelmine juhatuse asendusliige vastas, kahele jättis vastamata. Raamatupidamisdokumente eelmine juhatuse asendusliige tänasele juhatusele üle ei andnud. Seega otsustas juhatus arvata eelmise juhatuse asendusliikme alates 25.09.2023 erakonna liikmete hulgast välja.

Vasakpoolsed 2.0

Juhatus on valmistamas ette tegevuskava erakonna tegevuse kaasajastamiseks, et erakonnast kujuneks tõsiseltvõetav alternatiiv vasakpoolsete vaadetega valijate jaoks. Tegevuskava nimetus on Vasakpoolsed 2.0 ning selle eesmärgiks on kujundada Eestimaa Ühendatud Vasakparteist tugev vasakpoolne jõud Eesti poliitikamaastikul – Erakond Vasakpoolsed.

Juhatuse visiooni tutvustamine ja juhatuse pakutud ideede esimene arutelu toimub Vasakpoolsete visioonikoosolekul

Lisainfo: https://www.vasakpoolsed.ee/vasakpoolsed-2-0/

Erakonna visioonikoosolek

Vasakpoolsed 2.0 visiooni tutvustamine ja juhatuse pakutud ideede esimene arutelu toimub Vasakpoolsete visioonikoosolekul, mis toimub 29.10.2023. a kell 16.00-18.00 Tallinnas. Koosoleku toimimiskoht on täpsustamisel.

Koosolekule on oodatud nii erakonna liikmed kui ka kõik vasakpoolse maailmavaatega inimesed, kes kaaluvad erakonnaga liitumist.

Koosolekule palume ette registreeruda: erakond@vasakpoolsed.ee

Erakonna noorte visioonikoosolek

Vasakpoolsed 2.0 raames loodava erakonna organisatsiooni Vasakpoolsed Noored visiooni tutvustamine ja juhatuse pakutud ideede esimene arutelu toimub Vasakpoolsete Noorte visioonikoosolekul, mis toimub 07.11.2023 kell 15.00-17.00 Zoom keskkonnas.

Koosolekule on oodatud nii erakonna liikmed kui ka kõik, kes kaaluvad erakonnaga liitumist, kuid eelkõige kuni 30-aastased noored.

Koosolekule palume ette registreeruda: erakond@vasakpoolsed.ee

Erakonna liikmete üldkoosolek

Erakonna liikmete üldkoosolek, kus arutatakse mh erakonna põhikirja ja nime muutmist ning uue juhatuse valmimist, toimub 03.02.2024 kell 12.00 kuni 18.00 Tallinnas. Üldkoosolekul saavad osaleda ja hääletada kõik erakonna liikmed. Võimaluse korral toimub üldkoosolek selliselt, et sellel saab osaleda ka videoülekande kaudu ning hääletada (nii kohapeal kui ka eemal viibides) Volis keskkonna abil. Üldkoosoleku täpne päevakord valmib eelduslikult 2023. a lõpuks ning edastatakse liikmetele koos üldkoosoleku kutsega.

NB! Juhatus peatab liikmete vastuvõtu pärast 29.01.2024. See tähendab, et need inimesed, kes edastavad juhatusele enda liikmeks astumise avalduse hiljemalt 29.01.2024, võetakse juhatuse poolt liikmeks enne üldkoosoleku toimumist ja nad saavad üldkoosolekul osaleda. Kui erakonna liikmeks astumise avaldus edastatakse juhatusele 30.01.2024 või hiljem, otsustab inimese erakonna liikmeks vastuvõtmise juba uus juhatus, mis valitakse 03.02.2024 toimuval üldkoosolekul.

Tänane erakonna juhatuse asendusliige üldkoosolekul erakonna juhatuse liikmeks ei kandideeri. Kui üldkoosolekul juhatust ei valita, jätkab juhatuse asendusliige erakonna juhatuse liikme ülesannete täitmist kuni uue juhatuse valimiseni.

Liikmete ja huviliste küsitlus

Liikmete kontaktandmete kogumiseks, erakonna töös osalevate aktiivsete liikmete väljaselgitamiseks ning liikmete poliitiliste huvide kaardistamiseks viib erakonna juhatus läbi suure erakonna liikmete ja toetajate küsitluse, mis on kättesaadav: https://www.vasakpoolsed.ee/uudised/erakonna-liikmete-kusitlus/

Juhatus palub kõigil liikmetele küsitlusele vastata ja edastada küsitluse info ka kõigi teiste liikmeteni.

Sotsiaalmeedia

Erakonnale on loodud sotsiaalmeedia kontod. Tänase seisuga on vasakpoolsed esindatud:

Facebook’is: www.facebook.com/EestiVasakpoolsed

Instagram’is: www.instagram.com/vasakpoolsed

X’is (Twitteris): www.twitter.com/vasakpoolsed

Juhatus palub kõigil liikmetel ja vasakpoolse maailmavaatega inimestele jälgida ja jagada erakonna postitusi sotsiaalmeedias.

Liikmeks astumine

Erakonnaga liitumise info asub: https://www.vasakpoolsed.ee/astu-liikmeks/

Juhatus palub kõigil liikmetel tutvustada erakonnaga liitumise võimalust vasakpoolse maailmavaatega tuttavatele. Oktoobrist 2023 kuni veebruarini 2024 toimub erakonna kiire areng ja kaasajastamine ning juhatuse ja aktiivsete liikmete tööle palutakse erakonnaliikmete heakskiitu veebruaris 2024. a toimuval üldkoosolekul. Juhatus eeldab, et sel perioodil erakonna tegevustesse panustavatest olemasolevatest ning alles liituvatest inimestest moodustub erakonna tuumik (sh 2024 valitav juhatus), kes tagavad, et erakonnast kujuneb tõsiseltvõetav alternatiiv vasakpoolsete vaadetega valijate jaoks ning kelle juhtimisel saavutab erakond 2027. a Riigikogu valimistel vähemalt 10% valijate usalduse.

Kohtumine aktiivsete liikmetega

19.09.2023 toimus erakonna aktiivsete liikmete initsiatiivil kohtumine juhatusega. Kohtumisel osales 3 liiget ja 1 huviline. Kohtumisel lepiti kokku, et erakonna liikmed panustavad uute liikmete leidmisesse ning tutvustavad erakonna juhatuse plaane ka teistele liikmetele, kes kohtumisel ei osalenud. Samuti tehti ettepanek, mida juhatus toetab, et üldkoosolekul hääletamine võiks võimaluse korral toimuda Volis keskkonna vahendusel, et võimalikult palju liikmeid saaks üldkoosolekust osa võtta ning hääletada.

Juhatuse järgmine kohtumine liikmetega on plaanis Vasakpoolsete visioonikoosoleku raames. Lisainfo: https://www.vasakpoolsed.ee/vasakpoolsed-2-0/

Liikmeskonna kontroll

Tulenevalt asjaolust, et meedias (https://www.postimees.ee/7829522/poliitullatus-vasakpartei-ennistas-inimesi-liikmeks-neile-teadmata) on väidetud, et erakonna liikmeks on eelmise juhatusse asendusliikme poolt võetud vastu inimesed, kes pole selleks soovi avaldanud, soovib erakonna juhatus kontrollida, kas erakonna liikmete nimekirjas on üksnes inimesed, kes on ka tegelikkuses soovinud erakonnaga liituda.

Erakonna tänasel juhatusel puuduvad varasema juhatuse otsused liikmete vastuvõtmise kohta, samuti otsuse aluseks olnud dokumendid – liitumisavaldused. Seega palub erakonna juhatus kõigil, kes avastavad, et nad on ebaõigesti erakonna liikmete nimekirja kantud, sellest juhatusele teada anda.

Erakonna liikmete nimekiri asub: https://ariregister.rik.ee/est/political_party/members/80060022

Erakonnaga liitumise ja erakonnast lahkumise info asub: https://www.vasakpoolsed.ee/astu-liikmeks/

In memoriam

Lahkunud on erakonna pikaajaline liige Maire Uustalu.

Avaldame kaastunnet lähedastele.